حسن ممتازی، از اساتید سابق دانشگاه بهایی و زندانی سابق  بهایی بازداشت شد.

حسن ممتازی، از اساتید سابق دانشگاه بهایی و زندانی سابق بهایی بازداشت شد. به گزارش کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی به نقل از هرانا؛حسن ممتاز...

پیمان قیامی شهروند بهایی ساکن کرمانشاه بازداشت شد.

پیمان قیامی شهروند بهایی ساکن کرمانشاه بازداشت شد. به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی پیمان قیامی شهروند بهایی ساکن کرمانشاه برای چن...

۳شهروند بهایی به دلیل اعتراض به محرومیت از تحصیل خود  به ۱۵سال زندان محکوم شدند

۳شهروند بهایی به دلیل اعتراض به محرومیت از تحصیل خود به ۱۵سال زندان محکوم شدند  به گزارش کمپپن نه به آزار و زندان هموطنان بهایی به نقل از توانا؛ر...

لیلی اشتیاق شهروند بهایی به دلیل اعتقادی محروم از تحصیل شد

لیلی اشتیاق شهروند بهایی به دلیل اعتقادی محروم از تحصیل شد به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:لیلی اشتیاق شهروند بهایی ساکن اصفهان ب...

نورا محمدی فرد شهروند بهایی به دللیل اعتقادی محروم از تحصیل شد

نورا محمدی فرد شهروند بهایی به دللیل اعتقادی محروم از تحصیل شد به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: نورا محمدی فرد شهروند بهایی ساکن...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

آخرین اخبار

آخرین اخبار کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

آشنایی با دیانت بهایی

  1. All
  2. بیت العدل
  3. حضرت باب
  4. حضرت بهاالله
  5. حضرت عبدالبهاء
  6. حضرت ولی امر الله

آشنایی با زندانیان بهایی