تبعیض و نقض حقوق انسانی بهاییان در ایران محکوم است!

تبعیض و نقض حقوق انسانی بهاییان در ایران محکوم است! این نوشتار نه به دلیل حذف گزینه سایر ادیان توسط ج.اسلامی و ایجاد محدودیت برای بهاییان ایران د...

آزادی آقای جمال ثابت از زندان اوین با قید وثیقه

ساعاتي پیش جناب آقای جمال ثابت از زندان اوین با قید وثیقه آزاد گردید. شایان ذکر است مشارالیه در تاریخ ۶ آبان ماه ۹۸ در یک مهمانی شام ماموران وزار...

آزادی آقای عباس طائف از زندان اوین با قید وثیقه

ساعاتي پیش جناب آقای عباس طائف از زندان اوین با قید وثیقه آزاد گردید. شایان ذکر است مشارالیه در تاریخ ۵ مهرماه ۹۸ طی یورش مامورین امنیتی بمنازل چ...

۹ روز بی خبری از اقای ناصر رجب بعد از دستگیری

 روز شنبه ٢۵ آبان ماه در آغاز تظاهرات درایران بخاطر گرانی بنزین هفت مامور اطلاعات کرج بمنزل شهروند بهائی آقای ناصر رجب هجوم برده بدون ارائه کارت...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

محرومان از تحصیل

آشنایی با دیانت بهایی

نوروز در آیین بهائی

درآمد: نوروز نه تنها عید صیام و آغاز سال نو بهائی بلکه نماد تجدید حیاتِ معنوی و یگانگی نوع بشر است که بهائیان سراسر...

پیام نوروز بیت العدل اعظم الهی 1396

پیام بیت العدل اعظم الهی در نوروز 1396 شمسی 174 بدیع نوروز ۱۳۹۶ پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند...

آشنایی با زندانیان بهایی

تقدیر؛ یاران ایران (قسمت دوم)

تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم) در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که قرار است افرادی مورد امتحان و سنجش الهی...