تغیییر دین
  • چرا بهایی شدم ( قسمت پنجم )

    چرا بهایی شدم ( قسمت پنجم ) وقتی به جدول عناصر نگاه می کنم عنصری که بی ثمر و بی اثر خلق شده باشد مشاهده ن ...

    چرا بهایی شدم ( قسمت پنجم ) وقتی به جدول عناصر نگاه می کنم عنصری که بی ثمر و بی اثر خلق شده باشد مشاهده نمی کنم ترکیب عناصر با هم به اراده الهی ثمرات بی شماری ایجاد می کند خوب من هم که مجموعه ای از عن ...

    Read more