آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

 • تاریخ آیین بهایی بخش(۳)حضرت بهاالله

  تاریخ آیین بهایی بخش(۳)حضرت بهاالله حضرت بهاءالله در سال ۱۸۱۷ در خانـواده‌اى از نجـباء و اشـراف ایران تـو ...

  تاریخ آیین بهایی بخش(۳)حضرت بهاالله حضرت بهاءالله در سال ۱۸۱۷ در خانـواده‌اى از نجـباء و اشـراف ایران تـولّـد یافت. خاندان ایشان بسیار ثروتمند و صاحب ضیاع و عقار بودند و نسب ایشان به پادشاهان ساسانی م ...

  Read more
 • تاریخ دیانت آیین بخش (۲) حضرت باب

  تاریخ دیانت آیین بخش (۲) حضرت باب در نيمۀ قرن نوزدهم بسياری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود ...

  تاریخ دیانت آیین بخش (۲) حضرت باب در نيمۀ قرن نوزدهم بسياری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود بودند. مسيحيان بازگشت مسيح را انتظار ميکشيدند و مسلمانان با اشتياق فراوان منتظر «صاحب الزّمان» ...

  Read more
 • آشنایی با آیین بهایی (بخش اول)

  آشنایی با آیین بهایی (بخش اول) دیانت بهائی، یک دیانت جهانی است و هدفش اتحاد جمیع نژادها و ملیتها در یک آر ...

  آشنایی با آیین بهایی (بخش اول) دیانت بهائی، یک دیانت جهانی است و هدفش اتحاد جمیع نژادها و ملیتها در یک آرمان بین المللی و دیانت واحد می باشد. تجدید و تکامل ادیان از اصول این آئین است زیرا در هر زمان م ...

  Read more