حضرت باب

حضرت باب

  • تاریخ دیانت آیین بخش (۲) حضرت باب

    تاریخ دیانت آیین بخش (۲) حضرت باب در نيمۀ قرن نوزدهم بسياری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود ...

    تاریخ دیانت آیین بخش (۲) حضرت باب در نيمۀ قرن نوزدهم بسياری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود بودند. مسيحيان بازگشت مسيح را انتظار ميکشيدند و مسلمانان با اشتياق فراوان منتظر «صاحب الزّمان» ...

    Read more