معین نامجویان شهروند بهایی ساکن اصفهان بازداشت شد.

معین نامجویان شهروند بهایی ساکن اصفهان بازداشت شد. به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهاییِ معین نامجویان شهروند بهایی ساکن اصفهان در منز...

فریبرز باغی شهروند بهائی ساکن یزد از زندان آزاد شد

فریبرز باغی شهروند بهائی ساکن یزد از زندان آزاد شد به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی فریبرز باغی شهروند بهائی ساکن یزد از زندان آزا...

پلمپ محل کسب یک شهروند بهایی دیگر در تبریز

پلمپ محل کسب یک شهروند بهایی دیگر در تبریز به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی پس از پلمپ محل کسب چندین شهروند بهایی در روزهای گذشته...

بازداشت یک شهروند بهایی در یزد به جرم تدریس موسیقی به کودکان

بازداشت یک شهروند بهایی در یزد به جرم تدریس موسیقی به کودکان به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی بیست روز از بازداشت یک شهروند بهایی...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

آشنایی با دیانت بهایی

  1. All
  2. بیت العدل
  3. حضرت باب
  4. حضرت بهاالله
  5. حضرت عبدالبهاء
  6. حضرت ولی امر الله

آشنایی با زندانیان بهایی