یاران
 • تقدیر؛ یاران ایران (قسمت دوم)

  تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم) در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که ...

  تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم) در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که قرار است افرادی مورد امتحان و سنجش الهی قرار بگیرند ؛ البته خداوند هیچ گاه فردی را انتخاب نمی ...

  Read more
 • چگونه می توانم در ایران بهایی شوم ؟

  چگونه می توانم در ایران بهایی شوم ؟ (این مقاله دیدگاه و نظرگاه فرد نویسنده است و نظرگاه رسمی تشکیلات و جا ...

  چگونه می توانم در ایران بهایی شوم ؟ (این مقاله دیدگاه و نظرگاه فرد نویسنده است و نظرگاه رسمی تشکیلات و جامعه بهایی نیست ) در اکثر کشورهای جهان که تشکیلات بهایی وجود دارد و امنیت و آزادی بیان محترم شمر ...

  Read more