مقام زن
  • مقام زن در دیانت بهایی

    مقام زن در دیانت بهایی در ایام گذشته عالم اسیر سطوت و محکوم قساوت وقوت بوده و رجال به قوه شدت و صلابت جسم ...

    مقام زن در دیانت بهایی در ایام گذشته عالم اسیر سطوت و محکوم قساوت وقوت بوده و رجال به قوه شدت و صلابت جسماً و فکراً بر زنان تسلط یافته بودند ؛ اما حال این میزان به هم خورده و تغییر کرده ؛ قوه اجبار رو ...

    Read more