عدالت
 • عدالت ؛ یاد یاران ایران ( قسمت اول )

    امیر مومنین (ع) در نهج البلاغه از عدالت تعریفی دارند : عدالت قرار دادن امور در جای خود است و در تع ...

    امیر مومنین (ع) در نهج البلاغه از عدالت تعریفی دارند : عدالت قرار دادن امور در جای خود است و در تعریفی دیگر : عدالت دادن حق به هر حقداری است . و برای باز کردن مفهوم عدالت آمده که : عدالت حق به ...

  Read more
 • استقامت سازنده

  استقامت سازنده  لازمه استقامت پایداری و استمرار و مداومت و ثبات و اعتدال است امری که در همه ادیان الهی از ...

  استقامت سازنده  لازمه استقامت پایداری و استمرار و مداومت و ثبات و اعتدال است امری که در همه ادیان الهی از پیروانشان می خواهند که دارای استقامت سازنده باشند ؛ استقامت همراه ایستادگی و قیام و استواری اس ...

  Read more
 • عدالت الهی و ظلم بشری

  عدالت الهی و ظلم بشری خداوند عادل است و بشر گاه ظالم خطاب ما هم انسانهایی هستند که خود را طرفدار عدل می د ...

  عدالت الهی و ظلم بشری خداوند عادل است و بشر گاه ظالم خطاب ما هم انسانهایی هستند که خود را طرفدار عدل می دانند اما شاهد ظلم هستند و گاه بی تفاوت هستند ؛ و گاه خیر خواه مظلوم و برخی هم معاون و مشاور ظال ...

  Read more
 • نگاهی به مفهوم عدل و عدالت و رفتار نظام در۳۷ سال گذشته

  نگاهی به مفهوم عدل و عدالت  و رفتار نظام در۳۷  سال گذشته در این مقاله قصد ندار یم بنویسم که کدام رفتار و ...

  نگاهی به مفهوم عدل و عدالت  و رفتار نظام در۳۷  سال گذشته در این مقاله قصد ندار یم بنویسم که کدام رفتار و اعمال و سخنان مسئولین بر خلاف عدل و عدالت بوده است بلکه قصد تعربف مفهوم عدل و عدالت است و قضاوت ...

  Read more
 • در جستجوی عدالت در ایران

  در جستجوی عدالت در ایران اثر: آقای رندالف دابز نامۀ مورخ فوریۀ اخیر یک پسر به دادگاه ایران کمتر از 500 کل ...

  در جستجوی عدالت در ایران اثر: آقای رندالف دابز نامۀ مورخ فوریۀ اخیر یک پسر به دادگاه ایران کمتر از 500 کلمه بود ولی محتوایش تقریباً دو قرن قدمت داشت. فرید کاشانی، پسری 12 ساله، از جانب مادر خود نامه‌ا ...

  Read more