سهیل کشاورز
  • بازداشت شهروند بهایی در قزوین

    به گزارش رسیده به کمپین بهایی در تاریخ سی آذر 1395 شهروند بهایی ایرانی جناب سهیل کشاورز در قزوین توسط مام ...

    به گزارش رسیده به کمپین بهایی در تاریخ سی آذر 1395 شهروند بهایی ایرانی جناب سهیل کشاورز در قزوین توسط مامورین امنیتی بازداشت شده است و هنوز از محل حبس ایشان اطلاعی در دست نیست متاسفانه در زمانی که ریا ...

    Read more