خبرنگار
  • اشک خبرنگار و مرگ اخلاقیات

    اشک خبرنگار و مرگ اخلاقیات منزل انوشا افشار(رضایی) به زور تفتیش می شود ؛ چرا که بهایی است اما تفتیش کننده ...

    اشک خبرنگار و مرگ اخلاقیات منزل انوشا افشار(رضایی) به زور تفتیش می شود ؛ چرا که بهایی است اما تفتیش کننده دارای چگونه اخلاقی است و آیا دارای اخلاق انسانی و روحانی می تواند باشد ؟ مهسا شاعرزاده به دلیل ...

    Read more