تقدیر
  • تقدیر؛ یاران ایران (قسمت دوم)

    تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم) در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که ...

    تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم) در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که قرار است افرادی مورد امتحان و سنجش الهی قرار بگیرند ؛ البته خداوند هیچ گاه فردی را انتخاب نمی ...

    Read more