واحد خلوصی به بند ۴ سالن ١٢ منتقل شد

واحد-خلوصی

به گزارش کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی : واحد خلوصى شهروند بهایی که چندی پیش بازداشت شده بود به بند ۴سالن ۱2 زندان رجایی شهر انتقال پیدا کرد.

واحد خلوصی فعال ‫#‏حق‌تحصیل‬ و دانشجوی ‫#‏بهایی‬ محروم از تحصیل صبح21 شهریورماه در مقابل منزل خود توسط نیروهای امنیتی ‫#‏بازداشت‬ و سپس بهمراه مامورین به منزل یکی از همسایه ها مراجعه و بعد از سپردن وسایل همراه و شخصی خود٬ به محل نامعلومی منتقل گردیده٬ بازداشت وی جهت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری که پیشتر از طرف دادگاه انقلاب صادر شده بود میباشد.

Related posts