واحد خلوصى به بند يك زندان رجايي شهر كرج منتقل گرديد.

896566

واحد خلوصى به بند يك زندان رجايي شهر كرج منتقل گرديد.

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:واحد خلوصی شهروند بهایی که در روز شنبه ۲۱ شهریورماه  بازداشت شده بود, به بند یک زندان رجایی شهر منتقل شد.بند يك زندان رجايى شهر محل نگهدارى افرادى با جرايم عادى و قتل ميباشد.

واحد خلوصی فعال ‫#‏حق‌تحصیل‬ و دانشجوی ‫#‏بهایی‬ محروم از تحصیل صبح21 شهریورماه در مقابل منزل خود توسط نیروهای امنیتی ‫#‏بازداشت‬ و سپس بهمراه مامورین به منزل یکی از همسایه ها مراجعه و بعد از سپردن وسایل همراه و شخصی خود٬ به محل نامعلومی منتقل گردیده٬ بازداشت وی جهت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری که پیشتر از طرف دادگاه انقلاب صادر شده بود میباشد.

Related posts