نغمه فارابی (اسحاقیان) شهروند بهایی زندانی با قبول آزادی مشروط آزاد گردید

433

نغمه فارابی (اسحاقیان) شهروند بهایی زندانی با قبول آزادی مشروط آزاد گردید

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:نغمه فارابی (اسحاقیان) شهروند بهایی زندانی با قبول آزادی مشروط آزاد گردید.

نغمه فارابی (اسحاقیان) دیروز مورخ ۲۵ مهر ماه با قبول آزادی مشروط از طرف قاضی شعبه یک انقلاب یزداز زندان اصفهان آزاد شد.

پیشتر این شهروند بهایی به اتهام عضویت در جامعه بهایی در مرداد ماه سال ۹۰ به همراه ۱۹ نفر دیگر در شهرهای مختلف بازداشت شده بود و در اردیبهشت ۹۳ توسط دادگاه انقلاب شهر یزد به دو سال زندان محکوم شد که در حال حاضر با انتقال به زندان یزد تحمل آن را آغاز کرده است. در پرونده مورد اشاره برای شهروندان بهایی جمعا ۵۸ سال حبس صادر شده که تعدادی از این شهروندان جهت گذراندن ایام محکومیت در زندان به سر می برند.

Related posts