مهبد اتحادی به قید وثیقه آزاد شد

در روزها و ماههای گذشته فشارها و دستگیری های بهاییان تشدید شده است افرادی که تنها دلیل بازداشت ایشان اعتقاد به حضرت پروردگار است و رسول الهی که از جانب حضرتش مبعوث شده است متاسفانه مسئولین تحت توجیهات غیر انسانی افرادی صاحب نفوذ و دین ستیز که برنامه ایشان نابودی اسلام از ریشه و بنیاد … ادامه خواندن مهبد اتحادی به قید وثیقه آزاد شد