شهرام فلاح به مرخصی آمد

شهرام فلاح

شهرام فلاح به مرخصی آمد
شهرام فلاح شهروند بهایی زندانی می باشدکه امروز پس از دریافت مرخصی 10 روزه به برای گزذراندن مرخصی به بیرون از زندان آمدند.
شهرام فلاح از جمله شهروندان  بهایی است که در سال 1390 با 19 شهروند بهایی دیگر دستگیر و محاکمه شد.
این شهروند بهایی ساکن کرمان  به سه سال حبس تعزیری، محکوم ودر سال 1393 جهت گذراندن محکومیت خود را به زندان کرمان معرفی کرد.

Related posts