شبنم متحد بعد از دو سال حبس آزاد شد

شبنم متحد آخرین زن زندانی در زندان یزد تنها به دلیل اعتقادات دینی و الهی و پایبندی به روحانیات و احکام و تعالیم حضرت پرودگار بازداشت بود و دو سال حبس و درد و رنج را متحمل شد همسرش هم در یزد زندانی شد تا گروه  های فشار و سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی که تصور … ادامه خواندن شبنم متحد بعد از دو سال حبس آزاد شد