سوسن تبیانیان از زندان اصفهان آزاد شد

eeeeeeeeeeee

سوسن تبیانیان از زندان اصفهان آزاد شد
به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:سوسن تبیانیان امروزاز زندان اصفهان آزاد شد.
پیشتر این شهروند بهایی طبق حکم شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان به ریاست قاضی امیری نامبرده به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع گروههای معاند و مخالف نظام با توجه به داشتن سابقه کیفری به یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال مربوط محکوم شده بود.
این شهروند بهایی در طی سالهای ۸۸ و ۸۹ نیز یک سال را در زندان اوین زندانی بوده است.

 

Related posts