زندان ( قسمت سوم ) تهديد و ارعاب و وحشت

زندان (قسمت سوم ) تهديد و ارعاب و وحشت  ……

بعد إز ورود زنداني به بند مشكلات او شروع مي شود چون زندانيان قديمي مخصوصا اراذل و اوباش زنداني باند هايي درست كرده اند كه باج گيري مي كنند و حتي پرسنل زندان إز ايشان هراس دارند و مضاعف بر اين يورش هاي نگهبانان به بهانه بازرسي ماهانه و سؤاستفاده هاي بخش هايي مانند بهداري و كتابخانه و حتي آشپزخانه كه براي سرويس عادي باج مي خواهند و اگر زنداني باج ندهد گروه مورد كتك كاري يا محروميت إز حقوق اوليه خود مي شود ، اگر زنداني مورد اذيت و فشار هم باشد او را مجبور به سكوت مي كنند و اگر شكايتي طرح كند گابن به عنوان توهين و افترا دادگاهي مي شود ، گاه عبادت و مراسم مذهبي اجباري طولاني باعث اذيت است تا تقرب الهي و اگر فرد شركت نكند يا إز شيوه مراسم انتقاد كند گاه مدتها در انفرادي بايد بماند تا درس عبرتي براي ديگران شود ، أقليت ها مشكلات بيشتري هم دارند گاه حتي براي اجراي عبادات شخصي نيمه شب و پنهاني بايد دعا كنند در غير اينصورت با قطع ملاقات قطع معالجه پزشكي و قطع تماس تلفني مواجه مي شوند ، هدف بر ايجاد محيطي نيست كه زنداني متنبه شود و إصلاح گردد بلكه هدف مركزي براي فشار و اذيت است كه براي أفراد بي گناه فشارها بسيار شديدتر و غير انساني تَر است ، زنان زنداني با مشكلات حاد و خاص مواجه هستيد كه شايد بيانش شرمساري نظام باشد كه صيغه اجباري و سؤاستفاده إز نيروبي كار زنان و بردگي ايشان است ، حتي برخي علما إعلام كرده اند كه زنداني أسير نظام است و رفتار با او مي تواند رفتار با يك أسير باشد ،  بسياري إز موارد بعد إز انفرادي دادگاه در زندان بدون و كيل و بدون اجازه دفاع مشروع تشكيل مي شود و حتي براي تجديد نظر هم تهديد مي شود كه حبسه بدار و طولاني تَر مي شود و گاه لايحه زنداني را به او تحميل مي كنند ، كلا دهها روش ارعاب و ترس و وحشت در زندان هاي ايران حاكم است و بدار إز همه زندانيان را مجبور مي كنند براي چنين روز مرخصي زنداني ديگران را اذيت و فشار وارد كنند

زندان ( قسمت اول ) قرنطینه ؛ یا شکنجه جدید

زندان (قسمت دوم ) بند و کف خوابی

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.