دو شهروند بهایی در کرج بصورت غیر انسانی و غیر قانونی بازداشت شدند

دو شهروند بهایی در کرج بصورت غیر انسانی و غیر قانونی بازداشت شدند