دل نوشته فرید رستگار شهروند بهایی محروم از تحصیل

فرید-رستگار

دل نوشته فرید رستگار شهروند بهایی محروم از تحصیل

من فريد رستگار متولد ١٣٧٦ شهروند بهائي محروم از تحصيل هستم كه در سه كنكور نقص خورده ام رياضي ،زبان انگليسي،هنر
بار ديگر دست جفاى جهل و تعصب سعى در ريشه كن كردن نهالهاى نو پاي عشق به تحصيل علم كرد ، غافل از اينكه هرگز قادر به نابودى بهار اميد در قلب اين عزيزان نخواهند بود ، هركس طالب علم باشد به گفته محمد امين ( ولو به صين ) آنرا كسب خواهد نمود ولى اين جوانان فرزند ايرانند و قلبشان براى ايران ميتپد و مترصدند تا گامى در جهت آبادانى و سازندگى ايران بردارند ، بر طبق اصل سوم ، چهاردهم ، بيستم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، دولت موظف است آموزش و پرورش رايگان را براى همه در تمام سطوح تسهيل نمايد و
در سطح آموزش عالى تعميم دهد از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود، همه افراد ملت در حمايت قانون قرار دارند واز حقوق انسانى ، سياسى اقتصادى ،
اجتماعى و فرهنگى برخوردارند،
ميپنداشتيم كه اتباع ايرانى بدون هيچگونه تبعيضى ميتوانند از اين حقوق بهره مند گردند
آيا با محروميت اين جوانان از تحصيل علم و اشاعه فقر و بيكارى و گسترش جهل و تعصب و بدبينى و ايجاد تبعيض و تضييع حقوق مسلمه ى افراد و نشر اكاذيب و تحريف تاريخ و واژگون جلوه دادن حقايق ميتوان ايران را آباد كرد
چه طور ميتوانند عده اى طالب علم را به صرف اعتقاد دينى از تحصيل در دانشگاه و بروز استعداد خدادادى محروم و ممنوع سازند!
من امروز شاهد مرگ عدالتم ، شاهد مدفون شدن راءفت اسلاميم مگر نه اينكه حضرت محمد رحمه للعالمينند
چگونه ميتوان پاسخگوى اين همه بيعدالتى در مقابل مردم جهان ودر پيشگاه عدل الهى بود ؟
خوب ميدانند و بايد بدانند كه بهاييان معتقدبه وحدانيت الهيه ، و معترف به حقانيت جميع مرسلين و اديان و معتقد به بقاى روح و مصدق كليه كتب آسمانى ميباشند و براى ترويج و استقرار فرهنگى بر اساس وحدت در كثرت ، صلح ، محبت و فضايل و كمالات عالم انسانى از هيچ كوششى دريغ نميكنند
من در نهايت شوق منتظرم كه روزى فرارسد كه هيچ حقى از هيچ كسى مسلوب نشود و هيچ اشكى از بيعدالتى فرو نريزد
به اميد ان روز مبارك

Related posts