بهتا (برنامه هدايت تخريب اجتماع )(قسمت دوم )

بهتا (برنامه هدايت تخريب اجتماع )(قسمت دوم )

همانطور كه براي كامپيوتر ويروس نويسي مي كنند در يك اجتماع انساني هم برنامه هدفمند براي محو تدريجي نوشته مي شود  ، گاه افرادي مامور و مزدور. را به نام مشتاق و مؤمن وارد يك جامعه كرده و با يك برنامه دقيق عملكرد جامعه را مختل مي كنند و اگر مختل نشد مانند بسياري إز شهرها همين أفراد به شاكي خصوصي تبديل شده و دهها نَفَر را زنداني مي كنند برنامه تخريب براي يك جامعه زنده خود بايد يك سيستم زنده داشته باشد شامل افراد و أفكار و إحساسات و عواطفي كه به جهت خاصي سوق مي دهند ، يك سيستم زنده چه سازنده يا مخرب داراي ورودي و جريان هدفمند و خروجي و حتي تغذيه و گاه رشد و تكامل يا تحليل و مرگ را دارا است ، يك جامعه ديني اگر تغذيه روحاني نشود تضعيف مي گردد يك روش تغذيه تبليغ سالم است اما در برنامه تخريبي حتي بتدريج شريان  معاشرت را منهدم مي كنند تصور كنيد كه صدها هزار بار فرد يا گروهي را منفي و منحرف و كافر معرفي كنند باعث مي شود تا جامعه إز ملاقات هراس داشته باشد اما گاه همين ويروس مخرب برعكس عمل مي كند و همسايه اي كه چندين سال إز ملاقات هراس داشته به مرور زمان كه جز خوري مشاهده نمي كند متوجه  بهتا ( برنامه هدايت تخريب اجتماع )   مي شود و شوق و ذوق يادگيري او بسيار شديد مي شود اما براي اين موارد هم مهندسي لازم صورت گرفته جامعه را إز نظر علمي در سطح پايه نگاه مي دارند تا نتواند جوابگويي مناسب باشد در بهتا ساليان و قرون و إعصار تجربه نهفته است مثال تفرقه بياندازيم و حكومت كن و جاك هاي سياقه كه همديگر را به تمسخر بگيريم هدفمند ايجاد شده است گاه در يك فيلم يا چند مقاله بارها به قوم خاص تعنيه و اهانت مي كنند و بتدريج اين ضرب المثل مي شود حال در يك جامعه زنده تحرك و پويايي و خلاقيت را منع مي كنند و بجايش. أفكار منفي و اختلاف و سردي پرورش مي دهند در جامعه بهايي بخشي إز جريان و سريان بواسطة تشكيلات روحاني و أفراد عاشق و خدوم تداوم داشت تشكيلات را تعطيل و أفراد خدوم يا زنداني يا تحت فشار قرار گرفتند حال رايكارد مشورت سازنده و تعمل و تفكر در يك جامعه كوچك  است كه هنود عادت و دروني نشده است گاه بايد تاسف خورد كه راهكار بيت العدل إز طرف بهاييان استقبال نشد و حقيقتا درك نشد و اين تبليغ توسط آحاد بهاييان بصورت گسترده است. كه لازمه آش جلسات بررسي و تامل و تبادل تجربيات است در بهتا دور كردن جامعه بهايي إز مركز جهاني به منظور توان تخريب بيشتر است برنامه اي كه بيت العدل را حتي در اذهان بهاييان هم تخريب كند اين برنامه هدف ديني يا مذهبي ندارند فقط إز اسم خدا و رسول و قران سؤاستفاده مي شود چرا كه نمي خواهند يك جامعه الگو توسط بهاييان عملا پياده سازي و قابل اجرا در جامعه مشاهده شود چون إز سادگي و تقليد و تعصب ميلياردها درآمد وجود دارد منبر كه براي هدايت جامعه بود براي ترويج خرافات و خشونت برنامه ريزي شده است بهتا (برنامه  هدايت تخريب اجتماع ) إز مذهب شيعه  سؤاستفاده مي كند كه متاسفانه  اذهان جامعه بهايي را نسبت به اسلام بد گمان سازد گاه يك جامعه را بجاي وأكسن براي نابودي بيماري ،با تزريق هدفمند ويروس دچار خمودت و انزوا مي كنند و بعد با ضرباتي مانند پلمپ مغازه ها مرگ را ايجاد مي كنند اما چون اراده الهي هم برنامه خاص و قوي و مستحكم دارد إز عناصر تخريب براي اعلان و تبلغ امري بهره ميبرد

بهتا (برنامه هدايت تخريب اجتماع )(قسمت اول )

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.