برپایی نمایشگاه علیه شهروندان بهایی درراهپیمایی روز قدس

232354

برپایی نمایشگاه علیه شهروندان بهایی درراهپیمایی روز قدس

به گزارش رسیده به کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: در روز قدس در تهران که هر سال با راهپیمایی همراه است. امسال با بر پایی نمایشگاهایی خیابانی همراه بود،که در آن با نصب تابلوهاو بیلبوردهایی با متونی توهین آمیز علیه شهروندان بهایی همراه بود.

پیشتر نیز در ماه های گذشته همین نمایشگاه با مضمون توهین آمیز در ایستگاهای مترو تهران و کرج برگزار شده بود.

بهایی ستیزی

 

Related posts