اخراج شش شهروند بهایی از دانشگاه رودهن

اخراج شش شهروند بهایی از دانشگاه رودهن دیگر خبر اخراج بهاییان برای مردم ایران و رسانه های جهان عادی شده است ؛ اما آنچه عادی نشده و نمی شود دلیل این اخراج هاست که به دلیل بهایی بوده در طول 37 سال هزاران نفر اخراج شده اند در دیانت اسلام لزوم تحصیل و علم آموزی … ادامه خواندن اخراج شش شهروند بهایی از دانشگاه رودهن