اتهاماتي كه سنديت ندارد اما حبس دارد

اتهاماتي كه سنديت ندارد اما حبس دارد

اتهاماتي كه سنديت ندارد اما حبس دارد …

دادگاه هاي ايران بهاييان را محاكمه مي كنند و اكثرا شاكي اداره اطلاعات است و عجيب اينكه خود شاكي بازجويي هم مي كند و بدار كه حكم را هم بِنَا بر سليقه خود به قاضي ديكته مي كند …بهاييان بسياري إعدام شدند اما هرگز هيچ سند و مدرك و شواهد و قرايني كه دال بر إثبات اتهامات باشد وجود نداشته و ندارد …روز حقوق بشر در ايران با سكوت گذشت و نهادي جرّأت نكرد مشكلات حقوق بشر را در ايران نقد كند ، نه تنها بهاييان كه دهها هزار مسلمان شيعه امروز تحت فشار هستند و رسانه هاي إصلاح طلب كه اصلاحي را إز ايشان كمتر مشاهده مي كنيم يا رسانه هاي اصول گرا كه معمولا أصول را رعايت نمي كنند إز حقوق بشر و شرايط بد مردم شريف ايران چيني ارزشمند طرح نكردند ، وقتي اتهاماتي به بهاييان وارد مي شود اگر فرد بهايي بر فرض بياييد و اعلام كند كه مسلمان مي شود اتهامات ديگر وجود نخواهد داشت همانطور كه يك دانشجو اگر بنويسد كه مسلمان است براحتي ادامه تحصيل مي دهد ، البته به اعتقاد نويسنده اين برخورد هيچ زمينه ديني و اعتقادي حاكمان فعلي ايران به اسلام را نشان نمي دهد و فقط در جهت خارج كردن جامعه اي است كه توانسته در برابر مظالم وارده استقامت سازنده و بدون خشونت داشته باشد و توأما زندگي روحاني خود را حفظ كند ، برنامه ريزي هدايت براي تخريب اجتماع ( بهتا ) الگويي است كه هزاران سال إز طرف حاكماني كه در دل مردم جايگاهي عميق ندارند بر عليه اجتماعي كه محبوبين و مقبوليت دارد اجرا مي شود ،. حقوق بشر و حقوق شهروندي متاسفانه توسط افرادي لگد مال مي شود كه مدعي خاتميت هستند و مردم را إز أصل دين و خدا و رسالت و كتاب الهي و احكام و تعاليم منزجر كرده و بتدريج متاسفانه تنفرايجاد شده و تنها رَآه اين است كه مردم درك كنند رفتار دين ستيزبرخي إز أفراد نظام اعتقادي و ديني نيست و در جه حفظ قدرت و ثروت خلاصه مي شود

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.