آیت الله سبحانی: جوانان در اینترنت به آسانی مسیحی و بهایی می‌شوند

آیت الله سبحاني

فرمايشات آیت الله سبحاني در باب تبليغ بهائيان و مسيحيان در اينترنت بايد إز جناب سبحاني بابت أين تبليغ كه به اراده الهي ايشان روش تحقيق اينترنتي را به جوانان معرفي نمودند تشكر كنيم ، البته ايشان إز خطرات اينترنت مي گويند كه جالب است مثلا إز عكس هايي ميگويند كه در دست جوانان قم است شهري كه نزديك هزار سال مركز شيعه و علمائنا شيعه است و ظاهرا علما نتوانستند جوانان را به گونه اي تربيت كنند كه الگو و سرمشق شهرهاي ديگر باشند البته به نظر نويسنده جوانان قم بسيار درايت دارند و خطرات اينترنت بيشتر برأي علما است تا جوانان ، جوانان بجايي كه تقليد كنند فرصت تحقيق پيدا كرده اند ايشان مي خواهند دسترسي مردم شريف ايران مسدود شود چرا كه جوانان حال مي توانند با ساير مردم جهان تعامل داشته باشند و جناب سبحاني مانند برخي مجتهدين بجاي جنگ با تكنولوژي جديد كه مظهر جنگ نرم به گفته ايشان است بايد إز اين ابزار استفاده بهينه نمايند هر علمي مي تواند مفيد استفاده شود يا مضر مانند دين و مذهب كه متاسفانه افرادي سواستفاده مي كنند اگر جناب سبحاني و ساير علما با داشتن تمام رسانه ها نتوانسته اند اسلام حقيقي را معرفي كنند شايد إز عدم درك حقيقت اسلام إز سوي ايشان و امثال ايشان است بهائيان و مسيحيان اگر توانسته اند إز أين ابزار استفاده مفيد داشته باشند شايد به دليل عدم وجود نفرت و خشم و  وجود عشق و محبت در أين أفراد است ،جناب سبحاني إز قران اطلاعي ندارند كه تبليغ را فريضه واجب هر فرد مي دارند اگر فردي حقيقتي را پيدا كرده باشد و أين حقيقت را به ديگران معرفي نكنند إز طرف خدا مواخذه مي شوند جناب سبحاني نظام و رسانه ها ميلياردها دلار برأي تخريب بهائيان و ساير اقليتها سرمايه گذاري كردند اما براي معرفي اسلام إز دروغ و تهمت و تحقير ديگران بهره برده اند و أين باعث دين ستيزي و دين گريزي شده است جناب سبحاني كه إز لباس روحانيت و مسند فتوا مخاطب را بيشعور فرض مي كنند كه توان تمييز خوب و بد ندارند و أمثال ايشان بايد برأي مردم تصميم بگيرند رسانه هاي نظام إز همين اينترنت برأي تحميل أفكار خودشان سود مي برند

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.