آوا امینی شهروند بهایی به دلیل اعتقادی محروم از تحصیل شد.

999

آوا امینی شهروند بهایی به دلیل اعتقادی محروم از تحصیل شد.

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:آوامینی شهروند بهایی به دلیل اعتقادی محروم از تحصیل شد.

آوا امینی یزدلی، شهروند بهائی در نتیجه کنکور سراسری سال جاری با نقص در پرونده مواجه شده و از ادامه تحصیل محروم شد.

آوا امینی یزدلی، شهروند بهائی متولد ۱۳۷۶ که در کنکور سراسری سال جاری شرکت کرده بود، پس از وارد کردن مشخصات در سایت سازمان سنجش با پیغام نقص در پرونده رو برو شد.

Related posts