آزادی دو شهروند بهایی به قید وثیقه

به گزارش رسیده به کمپین بهایی دیروز شنبه ذوم بهمن ماه 1395 شهروندان بهایی کوروش شریف زاده با وثیقه 300 میلیون تومانی و فواد میثاقیان با وثیقه 120 میلیون تومانی بصورت موقت از زندان قزلحصار ازاد شدند در هفته های گذشته فشارهای وارده بر جامعه بهایی از جهات مختلف گسترش یافته است از بازداشت در … ادامه خواندن آزادی دو شهروند بهایی به قید وثیقه